K I L A S M E

是分會年輕傑出的漫畫家  

這是她兩篇精彩且具深刻批判的社會影像漫畫

(每篇各十頁,請進入後一一點選以見全頁圖文)  
 

dot4.gif (381 bytes)66年次

dot4.gif (381 bytes)來逛花園    

 

回環保聯盟台北分會